PROIECT: CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607

           Dosarele de înscriere în vederea recrutării și selecției specialiștilor – asistent medical comunitar și mediator sanitar – grup țintă, care vor face parte din echipa comunitară integrată, în cadrul Proiectului CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607 se depun la coordonatorul județean  al activității de asistență medicală comunitară de la sediul DSP Satu Mare/ persoana cu atribuții, de coordonare județeană a activității de asistență medicală comunitară pentru cazurile în care nu este desemnat un coordonator jutețean conform legislatiei specifice.

Ordin MS 1474/26.09.2019

Cerere de înscriere procedurade recrutare și selecție

Anunț de recrutare și selecție

Lista AAPL recrutare si selectie POCU 122607 LA 06.08. 2019

Calendar procedură de recrutare şi selecţie

PENTRU POZIȚIA DE  ASISTENT MEDICAL COMUNITAR:

 În vederea înscrierii, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului, persoanele interesate depun, la Direcția de Sănătate Publică a județului, un dosar, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. cerere  de înscriere prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Metodologie;
 2. curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină;
 3. copia actului de identitate; copia certificatului de naștere, copia certificatului de căsătorie (după caz, hotărâre judecătorească de divorț);
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia Certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în termen de valabilitate sau adeverinţă de ȋnscriere ȋn Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, după caz;
 6. copia avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei, în termen de valabilitate;
 7. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea poziţiei (ex:adeverințe privind vechimea în munca și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fișe de post, recomandări, etc);
 8. adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de către medicul de familie al candidatului;
 9. cazierul judiciar valabil – original;
 10. Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu mai este înscris în nici un program/proiect din care este finanțat/subvenționat; în situația în care persoana care depune documentația mai este înscrisă într-un astfel de program/proiect va menționa acest aspect în declarație, precum și faptul că în situația selectării și în acest proiect, își va asuma obligația ca, în termen de 10 zile de la data comunicării admiterii sale în cadrul proiectului, va renunța la programul/proiectul anterior; în original;

Actele prevăzute la punctele 3, 4, 5, 6 şi 7 vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Conformitatea cu originalul se realizează de către reprezentantul Direcției de Sănătate Publică Judeţeană – coordonatorul activitătii de asistență medicală comunitare/ persoana cu atributii de coordonare județeană a activității de asistență medicală comunitară pentru cazurile în care  nu e desemnat un coordonator județean

PENTRU POZIȚIA DE MEDIATOR SANITAR:

În vederea înscrierii, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului, persoanele interesate depun, la Direcția de Sănătate Publică a județului, un dosar, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere prevăzută în anexa nr.2 la prezenta Metodologie;
 2. curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină;
 3. copia actului de identitate; copia certificatului de naștere, copia certificatului de căsătorie (după caz, hotărâre judecătorească de divorț);
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea poziţiei (ex:adeverințe privind vechimea în munca și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fișe de post, recomandări, etc);
 6. adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar – original;
 8. declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu mai este înscris în niciun program/proiect din care este finanțat/subvenționat; în situația în care persoana care depune documentația mai este înscrisă într-un astfel de program/proiect va menționa acest aspect în declarație, precum și faptul că în situația selectării și în acest proiect, își va asuma obligația ca, în termen de 10 zile de la data comunicării admiterii sale în cadrul proiectului, va renunța la programul/proiectul anterior; în original;
 9. certificat de calificare în ocupaţia de mediator sanitar conform legislaţiei în vigoare, în copie;
 10. adeverinţă din care să rezulte că la nivelul localităţii din proiect pentru care depune dosarul există comunitate de etnie romă conform art.4 lit. b) din HG 459/2010 privind aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară.

 

Comments are closed.DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro