Compartimentul de asistenţă medicală şi programe de sănătate ún cadrul DSP Satu Mare are următoarele atribuţii:

1. în domeniul asistenţei medicale:

 1. asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a programelor de asistenţă medicală;
 2. evaluează şi participă la identificarea priorităţilor în domeniul asistenţei medicale şi propune măsuri pentru rezolvarea problemelor identificate;
 3. participă, împreună cu serviciul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi casa de asigurări de sănătate, la analiza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei;
 4. supraveghează activitatea de raportare şi monitorizare a bolilor cronice de către furnizorii de servicii medicale;
 5. evaluează asistenţa medicală acordată gravidei, lăuzei şi nou-născutului;
 6. supraveghează activităţile unităţilor sanitare publice şi private referitoare la culegerea şi prelucrarea datelor necesare în vederea formulării propunerilor de îmbunătăţire a accesului populaţiei la servicii de asistenţă medicală;
 7. participă la analiza periodică a indicatorilor de performanţă realizaţi de către spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii;
 8. participă la evaluarea activităţii unităţilor sanitare cu paturi, publice şi private;

2. în domeniul programelor de sănătate (cu excepţia programelor naţionale privind bolile transmisibile, a Programului naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă şi a programelor de promovare a sănătăţii):

 1. coordonează implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor naţionale de sănătate la nivel judeţean;
 2. analizează şi monitorizează modul de derulare a programelor/subprogramelor naţionale de sănătate la nivelul unităţii sanitare prin indicatorii fizici şi de eficienţă realizaţi şi transmişi de aceasta;
 3. realizează centralizarea şi raportarea indicatorilor specifici către structurile de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi/sau al Ministerului Sănătăţii;
 4. evaluează trimestrial indicatorii specifici şi, în funcţie de realizarea obiectivelor şi activităţilor propuse în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, propune modul de alocare a resurselor rămase neutilizate;
 5. organizează evidenţa beneficiarilor programului/subprogramului;
 6. urmăreşte modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate;
 7. elaborează trimestrial rapoarte cu privire la derularea programelor naţionale de sănătate şi le înaintează structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii sau, după caz, al Institutului Naţional de Sănătate Publică;
 8. transmite structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii cererile lunare de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, conform legii, pentru realizarea deschiderilor de credite bugetare pentru derularea programelor naţionale de sănătate, cu încadrarea în fondurile aprobate şi la termenele stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

3. în domeniul asistenţei medicale şi programelor naţionale de sănătate realizate prin spitalele din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale:

 1. asigură realizarea tuturor activităţilor privind încheierea contractelor pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 2. asigură primirea şi înregistrarea documentelor justificative necesare în vederea decontării bunurilor şi serviciilor acordate în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate pe baza facturilor prezentate;
 3. analizează indicatorii prezentaţi în decontul înaintat de unitatea sanitară, precum şi gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;
 4. asigură realizarea activităţilor necesare în vederea lichidării şi ordonanţării cheltuielilor angajate conform prevederilor legale în vigoare;
 5. asigură monitorizarea derulării contractelor încheiate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;
 6. verifică menţinerea condiţiilor care au stat la baza încheierii contractelor;
 7. actualizează, în colaborare cu compartimentul juridic, contractele încheiate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, prin încheierea de acte adiţionale la acestea, conform legislaţiei în vigoare.

Comments are closed.

DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro