Anunţ angajare – 08.02.2022!

Angajare pe perioadă determinată personal contractual, fără concurs, pe perioada stării de alertă

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și art.1 din Hotărârea Guvernului  nr.171/03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 07.02.2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI SATU MARE,

demarează procedura de angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă sau inainte de termen la initiativa conducatorului institutiei, după cum urmează:

Inspector de specialitate 1 A , nivel studii superioare absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor economice :

Documente necesare pentru înscriere și Condiții de studii si vechime:
La înscrierea pentru angajarea pe postul de inspector 1A, candidații vor trimite dosarele electronic până la data de 10.02.2022 , orele 16,00 , prin e-mail, în format jpg sau pdf, într-un singur mesaj, pe adresa office@dspjsm.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie “dosar concurs inspector 1 A și numele persoanei”, cu următoarele acte:
1. cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze – Anexa 2;
2. declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 5;
3. copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;
4. copie xerox diploma de licență;
5. copie xerox diploma bacalaureat;
6. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează Anexa 3;
7. adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);
8. curriculum vitae format EUROPASS
9. copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
10. declarație pe propria răspundere că nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu conform Ordin MS nr.414/11.03.2020, modificat si completat prin Ordinul MS nr. 497/25.03.2020 – Anexa 4.
11. declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică Anexa 6.

Anunt angajare 08.02.2022!

 

Comments are closed.DSP Satu Mare - www.dspjsm.ro